آزمون تشخیص

شدت بی‌خواب (ISI)

آزمون تشخیص شدت بی‌خوابی

۱- لطفا شدت مشکل (مشکلات) بی خوابی اخیر خود (به عنوان مثال در دو هفته گذشته) را تعیین کنید.
الف- مشکل در به خواب رفتن(Required)
ب- مشکل در باقی ماندن در خواب(Required)
ب- مشکل در باقی ماندن در خواب(Required)
ج- مشکل زود بیدار شدن بیش از حد (صبح خیلی زود بیدار شدن)(Required)
۲- از وضعیت اخیر خواب خود تا چه حد راضی/ ناراضی هستید؟(Required)
۳- به نظر شما مشکل خواب تا چه اندازه با عملکرد روزانه شما تداخل دارد؟ (مثل خستگی روزانه، توانایی عملکرد حین کار/ وظایف روزانه، تمرکز، حافظه، خلق و غیره)(Required)
۴- فکر می‌کنید مشکل خواب در ایجاد اختلال در کیفیت زندگی شما تا چه حد برای دیگران قابل توجه است؟(Required)
۵- تا چه حد نسبت به مشکل اخیر خواب خود نگران/ مشوش هستید؟(Required)