آزمون تشخیص

خواب آلودگی

آزمون تشخیص خواب آلودگی

۱- هنگام نشستن و مطالعه کردن:(Required)
۲- هنگام تماشای تلوزیون:(Required)
۳- هنگام نشستن غیرفعال در یک مکان عمومی، به عنوان مثال در تئاتر یا یک دیدار(Required)
۴- هنگام بعنوان مسافر در یک ماشین برای 1 ساعت بدون توقف(Required)
۵- هنگام دراز کشیدن برای استراحت در بعد از ظهر:(Required)
۶- هنگام نشستن و صحبت کزدن با یک شخص:(Required)
۷- هنگام آرام نشستن بعد از ناهار:(Required)
8- هنگامی که در ماشین در ترافیک مانده‌اید:(Required)